English edition 首页 浑沌书苑 禅院家园 生命签证 文集下载 爱心捐赠 联系我们
sign in sign up account_circle

The Heart Sutra

 

          When Avalokiteshvara Bodhisattva was practicing the profound prajna paramita, he illuminated the five skandhas and

saw that they are all empty, and he crossed beyond all suffering and difficulty.

 Shariputra, form does not differ from emptiness; emptiness does not differ from form. Form itself is emptiness; emptiness itself is form. So, too, are feeling, cognition, formation, and consciousness.

 Shariputra, all dharmas are empty of characteristics. They are not produced, not destroyed, not defiled, not pure; and they neither increase nor diminish. Therefore, in emptiness there is no form, feeling, cognition, formation, or consciousness; no eyes, ears, nose, tongue, body, or mind; no sights, sounds, smells, tastes, objects of touch, or dharmas; no field of the eyes up to and including no field of mind consciousness; and no ignorance or ending of ignorance, up to and including no old age and death or ending of old age and death. There is no suffering , no accumulating, no extinction, no way, no understanding and no attaining.

 Because nothing is attained, the Bodhisattva through reliance on prajna paramita is unimpeded in his mind. Because there is no impediment, he is not afraid, and he leaves distorted dream-thinking far behind. Ultimately Nirvana!

 All Buddhas of the three periods of time attain Anuttara-samyak-sambodhi through reliance on prajna paramita. Therefore, know that prajna paramita is a great spiritual mantra, a great bright mantra, a supreme mantra, an unequalled mantra. It can remove all suffering; it is genuine and not false. That is why the mantra of prajna paramita was spoken. Recite it like this: Gaté gaté paragaté parasamgaté bodhi svaha!

 

 

  bō rě bō luó mì duō xīn jīng

 般若波罗蜜多心经

 guān zì zài pú sà , xíng shēn bō rě bō luó mì duō shízhào jiàn wǔ yùn jiē kōng, dù yī qiē kǔ è

 观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。

 shè lì zǐ, sè bù yì kōng kōng bù yì sè , sè jí shì kōng , kōng jí shì sè

 舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色。

 shòu xiǎng xíng shíyì fù rú shì

 受想行识,亦复如是。

 shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng,

 舍利子,是诸法空相,

 bù shēng bù miè, bù gòu bù jìng, bù zēng bù jiǎn ,

 不生不灭,不垢不净,不增不减,

 shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí,

 是故空中无色,无受想行识,

 wú yǎn ěr bí shé shēn yì, wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ, wú yǎn jiè,

 无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,

 nǎi zhì wú yì shí jiè, wú wú míng , yì wú wú míng jìn,

 乃至无意识界,无无明,亦无无明尽,

 nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn

 乃至无老死,亦无老死尽。

 wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé, yǐ wú suǒ dé gù

 无苦集灭道,无智亦无得,以无所得故。

 pú tí sà duǒ yī bō rě bō luó mì duō gù xīn wú guà ài

 菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。

 wú guà ài gù, wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán

 无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。

 sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, dé ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí

 三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。

 gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu,

 故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,

 shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòunéng chú yī qiē kǔ, zhēn shí bù xū。

 是无上咒,是无等等咒。能除一切苦,真实不虚。

 gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu

 故说般若波罗蜜多咒。

 jí shuō zhòu yuē:

 即说咒曰:

 jiē dì jiē dì, bō luó jiē dì, bō luó sēng jiē dì, pú tí sà pó hē。

 揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

 

 

close
Reset Password
Please enter your email address and we'll send you a link to reset your password.
New to Chanyuan?   Create an account.
close
Recharge
1 x C$1 = 10.0 Contributions
$ 20
$ 80
$ 200
$ 800
Please select the amount to recharge
You are not authorized to reply, please login or register.