English 首页 浑沌书苑 禅院家园 生命签证 文集下载 爱心捐赠 联系我们
sign in sign up account_circle

七、说、非、是

雪峰

 

 所说身相,即非身相,是名身相。
 阿那含名为不来,而实无(非)不来,是故名阿那含。
 说庄严佛土者,即非庄严,是名庄严。
 如来说人身大,即为非大身,是名大身。
 佛说般若波罗蜜,即非般若波罗蜜,是名般若波罗蜜。
 诸微尘,如来说非微尘,是名微尘。
 实相者,即是非相,是故如来说名实相。
 如来说第一波罗蜜,即非第一波罗蜜,是名第一波罗蜜。
 忍辱波罗蜜,如来说非忍辱波罗蜜,是名忍辱波罗蜜。
 如来说诸心,皆为非心,是名为心。
 如来说具足色身,即非具足色身,是名具足色身。
 如来说诸相具足,即非具足,是名诸相具足。
 说法者,无法可说,是名说法。
 众生者,如来说非众生,是名众生。
 所言善法者,如来说即非善法,是名善法。
 如来说有我者,即非有我,而凡夫之人,以为有我。凡夫者,即非凡夫,是名凡夫。
 如来说三千大千世界,即非世界,是名世界。
 如来说一合相,即非一合相,是名一合相。
 世尊说我见、人见、众生见、寿者见,即非我见、人见、众生见、寿者见,是名我见、人见、众生见、寿者见。
 所言法相者,如来说即非法相,是名法相。
 初读《金刚经》,犹如身在云里雾里,不明白释迦老头在说什么和想要表达什么,缠缠绕绕,丝丝染染,说是,又说不是,又说就是,尤其以上"说、非、是"的含义,理解起来很费神,但若不懂这种"说、非、是"的含义,要明白《金刚经》是绝对不可能的。
 现在我们试着来理解。
 桑田草在"你醒了吗?"一文中谈到梦中的时间和现实的时间时说了一句话:此现实者,即非现实,是名现实。这是在用佛陀的智慧认识"现实"的含义和意义,可谓透彻精辟。从梦境来看,我们的现实是不存在的,从时间的长河来看,我们所处的"现实"时刻在变化,是昙花一现,也是不存在的,所以,现实并非现实,但我们总要用语言表达这个"现实",只好无奈地借用"现实"来说明此时此刻的现实,但我们命名的"现实"并非现实,没办法,只好强用"现实"来表达我们想说的意思,但若把"现实"误为现实,就误解了现实的含义,所以,"现实者,即非现实,是名现实。"
 再比如"佛山草",佛山草者,即非佛山草,是名佛山草,生命禅院未诞生前并没有佛山草,但在生命禅院建设发展的过程中出现了这么一个人,这个人并不是佛山草,但为了表达上的方便,以便与其他人区别,所以就勉强给这个人起了一个名字,叫佛山草。
 由此我们来理解佛陀话语的含义。"所言善法者,如来说即非善法,是名善法。"什么是善法?宇宙中并没有善法,同样也没有恶法,但我们总要表达善恶的含义,实在没办法,只好用"善法"这么个名相来表达我们的意思。如果我们非要执着于"善法",认为这个宇宙中确实存在着一个"善法",必然陷于极端而制造困惑和苦难。
 "实相者,即是非相,是故如来说名实相。"蓬莱草是个毛丫头,这是实相,再过一百年,还有这个毛丫头吗?还有这个实相吗?没有了,所以,实相即非实相,但我们不能不说这个毛丫头是个实相,这是没办法的办法,离一切诸相,即名诸佛,若见诸相非相,即见如来,如此认识,我们即可透过"相"看到毛丫头这个实相其实是如来,是一尊佛。
 依次类推,我们就可以明白《金刚经》中"说、非、是"的真正含义。
 当然,佛陀的含义中又有含义,含义的含义中又有一层含义,这不是本文要讲解的重点。

close
Reset Password
Please enter your email address and we'll send you a link to reset your password.
New to Chanyuan?   Create an account.
close
Recharge
1 x C$1 = 10.0 Contributions
$ 20
$ 80
$ 200
$ 800
Please select the amount to recharge
You are not authorized to reply, please login or register.