English 首页 浑沌书苑 禅院银行 生命签证 禅院家园 文集下载 爱心捐赠
sign in sign up account_circle

三、有我无法成佛

雪峰

 

 《金刚经》云:"须菩提,若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相,即非菩萨。"
 "我相即是非相,人相、众生相、寿者相,即是非相。"
 "离一切诸相即名诸佛。"
 "一切法无我、无人、无众生、无寿者。"
 "若菩萨通达无我法者,如来说名真菩萨。"
 "以无我、无人、无众生、无寿者,修一切善法,即得阿耨多罗三藐三菩提。"
 佛不是我,我不是佛,有我无佛,有佛无我,有我无法成佛,成佛不能有我。我们之所以不能成佛,最关键的障碍是我,我不除,永难成佛。
 试看我是如何阻挡自己成佛的。以下执着都是阻挡自己成佛的重重关山。
 "我要成佛。"
 "我要为国家、民族建功立业。"
 "我要光宗耀祖,流芳百世。"
 "我要为人类做贡献。"
 "我要成为富翁。"
 "我要提高警惕,防止上当受骗。"
 "我信仰上帝;我信仰佛法;我信仰基督;我信仰共产主义;我信仰有神论;我信仰无神论。"
 "我认为这是正确的;我认为那是错误的;我认为他在走邪道;我认为他说的对。"
 "这是我的,这是我的国家;这是我的宗教;这是我的政党;这是我的家;这是我的父母;这是我的孩子;这是我的丈夫;这是我的妻子;这是我朋友;这是我的敌人。"
 "我渺小;我伟大;我谦卑;我傲慢;我深厚;我浅薄;我富有;我贫穷;我有功;我有罪;我不行;我能干;我正确;我错误;我有地位、名誉、金钱、知识、文凭、职务;我卑贱、无名、低下、平凡。"
 。。。。。。
 凡心中有我的时候,离佛就远了。
 无为而无不为,只有达到无为的境界,才可以为所欲为。
 无我而处处有我,只有达到无我的境界,才可以在无我中见到我--如来。
 放弃我,才能有我;执着于我,最终无我。

close
Reset Password
Please enter your email address and we'll send you a link to reset your password.
New to Chanyuan?   Create an account.
close
Recharge
1 x C$1 = 10.0 Contributions
$ 20
$ 80
$ 200
$ 800
Please select the amount to recharge
You are not authorized to reply, please login or register.