English 首页 浑沌书苑 禅院银行 生命签证 禅院家园 文集下载 爱心捐赠
sign in sign up account_circle

五、不可思议的果报

雪峰

 

 《金刚经》云:"须菩提,当知是经文不可思议,果报亦不可思议。"
 又云:"若复有人于后来世能受持、读诵此经,所做功德,于我所供养诸佛功德不及一,千万亿分,乃至算数譬喻所不能及。"
 还云:"若善男子、善女人受持诵读此经。。。当得阿耨多罗三藐三菩提。"
 佛释迦牟尼还说若有人闻此经典信心不逆,他所获得的福德远远胜过无量百千万劫用恒河沙子一样多的财宝布施的人所获得的福德。《金刚经》有不可思议、不可称量、无边功德。若有人能受持、诵读《金刚经》,且能全面地为大众解说《金刚经》,如来必然知道此人,此人所获得的功德成就不可量度,无法称算、无边无际,像这样的人,就可修成至高无上、大彻大悟的大智慧。
 可以说,我们用几千万年的时间和功夫去为他人和社会谋幸福,还不如受持、诵读、为他人解说《金刚经》。因为受持诵读并为他人解说《金刚经》不仅可以使自己能获得至高无上、大彻大悟的大智慧,还能积累无边无际、不可称量、不可思议的果报。
 有什么问题吗?佛陀在骗人?言过其实?危言耸听?
 《金刚经》又说了,这些话是为发大乘者说的,是为发最上乘者说的,"若乐小法者,则于此经不能受持、诵读、为人解说。"为何?因为乐小法者根本不理解、不明白《金刚经》在说什么。
 现在明白了,要想理解明白《金刚经》,仅仅从字面上去理解,犹如站在云里雾里,辨不出东西南北,必须从心愿上起步,也就是决心要发大乘心愿,发最上乘心愿,唯此一途,才是明白《金刚经》的关键。
 什么是大乘心愿,什么又是最上乘心愿呢?
 放弃自己,全身心投入普度众生事业中的心愿就是大乘心愿,比如地藏王菩萨、观世音菩萨的心愿就是大乘心愿。地狱不空,誓不成佛的心愿就是大乘心愿。
 走上帝如来佛祖的道,让众生达至无相思维境界,进入浑沌思维状态的心愿就是最上乘心愿。
 发了大乘心愿或最上乘心愿的人就可以理解和明白《金刚经》的含义。
 什么是"不可思议的果报"?
 没办法说。三天三夜也说不完。
 想随心所欲吗?可以。我们只要发了大乘或最上乘心愿,然后受持、诵读、为人解说《金刚经》就可以随心所欲。
 达到性高潮时候的感受如何?懂了《金刚经》,我们的感受比性高潮时的感受还要舒服喜悦千倍、万倍。因为我感受过。那才是美的极至。
 想成佛吗?受持、诵读、为人解说《金刚经》吧,果报不可思议。
 想获得至高无上、大彻大悟的大智慧吗?受持、诵读、为人解说《金刚经》吧,果报不可思议。
 唉!不可说!不可思议!

close
Reset Password
Please enter your email address and we'll send you a link to reset your password.
New to Chanyuan?   Create an account.
close
Recharge
1 x C$1 = 10.0 Contributions
$ 20
$ 80
$ 200
$ 800
Please select the amount to recharge
You are not authorized to reply, please login or register.